5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Algemeen

Bijzondere ALV - voorstel tot statutenwijziging

12-6
Zondag 11 juni 2017 vond een algemene ledenvergadering plaats welke een voorstel tot een statutenwijziging betrof. Het voorstel tot statutenwijziging kon echter niet in stemming worden gebracht omdat het hiervoor vereiste quorum van twee/derde van de stemgerechtigde leden niet aanwezig was. Daarom schrijft het bestuur een nieuwe algemene ledenvergadering uit, te houden op zondag 18 juni a.s., om 17:00 uur. Voor deze vergadering is er geen quorum en kan een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluiten deze statutenwijziging aan te nemen.

Zie het agendaitem voor meer informatie: https://www.hcwinsum.nl/site/Default.asp?option=76&id=24&menu=4

© 2020 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA