5.jpg 6.jpg 7.jpg
 
Algemeen

Algemene Ledenvergadering (ALV)

7-10
De komende ALV vindt plaats op zondag 18 november a.s., om 16:30 uur in ons clubhuis.
 
 
Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen ALV 26 november 2017
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  - Aanschaf AED
  - Rookvrije club
  - Bijdrage van leden voor vrijwilligerstaken
 5. Jaarverslag seizoen 2017-2018
 6. Financieel verslag seizoen 2017-2018
 7. Verslag kascommissie (Kristiaan Spoelstra en Ivar Tromp)
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Begroting 2018-2019
 10. Bestuurswisseling
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 
 
 
 
Het bestuur

© 2020 - ALL RIGHTS RESERVED - LISA